اطلاعيه حمايت از پژوهشگران

به اطلاع محققان و پژوهشگران و فناوران محترم ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) مي رساند شركت صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سلامت تهران ” سهامي خاص ” در نظر دارد از تعداد محدودي از پروژه هاي نوآورانه با مشخصات ذيل حمايت مقرراتي و مالي نمايد.

  • پروژه در حيطه هاي نوآورانه حوزه هاي دارويي ، پزشكي و تشخيصي باشد.
  • پروژه نهايتاً منجر به توليد محصول و يا خدمت با توجيه فني ، مالي و اقتصادي گردد.
  • پروژه حتي المقدور مشكلي از مشكلات گريبانگير و الويت دار نظام سلامت را حل نمايد.
  • پروژه لزومأ بخشی از نیاز جامعه را به كالا يا خدمات مربوطه مرتفع نمايد.
  • پروژه داراي ارزش افزوده اقتصادي براي كشور بوده و موجب فزوني توليد ناخالص ملي گردد.
  • پروژه باعث صرفه جويي هاي ارزي گردد.
  • پروژه موجب اشتغال زايي بيشتر گردد.