معرفي صندوق

كارآفرينان متخصص و نوآوران به دليل ضعف ساختا‌ر‌هاي تأمین مالي و سرمايه‌گذاري در كشور امكان بروز و ظهور قابليت‌هاي فناورانه خود را به قدر توان خود و نيازهاي كشور نمي يابند. در همين راستا صندوق‌هاي پژوهش و فن‌آوري، با هدف ارائه خدمات مالي ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و در راستاي كمك به فعاليت‌هاي پژوهشي، علمي و فن‌آوري بخش غير‌دولتي تاسيس گرديده اند. لزوم ايجاد صندوق‌هاي پژوهش و فن‌آوري را مي توان بصورت ذيل عنوان نمود:
  •  عدم تمايل نهادهاي مالي سنتي (بانك‌ها) براي سرمايه‌گذاري در فن‌آوري‌هاي نو و ريسك پذير
  • جبران خلأ ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك‌ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش فني
  • ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه‌هاي مختلف فن‌آوري‌هاي پيشرفته
  • راهبري تخصصي پروژه‌هاي دانش بنيان تا تجاري سازي يافته‌هاي پژوهشي
  • ارائه مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري جهت تشويق سرمايه‌گذاران در حوزه فن‌آوري‌هاي نوين
  • ارائه ابزارهاي مناسب براي كمك به ترويج فن‌آوري‌هاي نوين با ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي دانش بنيان
  • كاهش ريسك و تشويق ساير نهادهاي مالي براي سرمايه‌گذاري در حوزه فن‌آوري‌هاي نوين