فرم‌ها

فرم های لازم جهت ارایه طرح های صاحبان ایده به ترتیب در ذیل مطلب ارایه شده است که می بایست تکمیل و جهت بررسی ارایه گردد، بدین صورت که کاربرگ امکان‌سنجی طرح های فناورانه حوزه سلامت، خلاصه مشخصات طرح، به همراه طرح کسب و کار جامع و رزومه صاحب طرح برای صندوق ارسال می گردد و پس از بررسی های لازم فرم‌هاي بعدي ارائه خواهد گردید.

  • کاربرگ امکان‌سنجی طرح های فناورانه حوزه سلامت (DOC|PDF)
  • طرح کسب و کار جامع (DOC|PDF)
  • خلاصه مشخصات طرح (DOC|PDF)