اعضاي هيات مديره

اعضاي محترم هيات مديره صندوق پژوهش و فناوري سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد.

 

نام و نام خانوادگي سمت
آقای دکتر میرداوود عمرانی رئیس هیات مدیره
آقای سید محسن اطیابی نائب رئیس هیات مدیره
آقای دکتر مهیار پل رودی مقدم عضو هیات مدیره
آقای سید مصطفی رحمانی عضو هیات مدیره
آقای دکتر ناصر ریاحی عضو هیات مدیره