اعضاي هيات مديره و مدیر عامل

اعضاي محترم هيات مديره و مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوري سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد.

 

نام و نام خانوادگي سمت
آقای دکتر میرداوود عمرانی رئیس هیات مدیره
آقای سید محسن اطیابی نائب رئیس هیات مدیره
آقای دکتر مهیار پل رودی مقدم عضو هیات مدیره
آقای سید مصطفی رحمانی عضو هیات مدیره
آقای دکتر ناصر ریاحی عضو هیات مدیره

 

نام و نام خانوادگي سمت
آقای دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی مدیر عامل