اعضاي هيات مديره

اعضاي محترم هيات مديره صندوق پژوهش و فناوري سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد.

 

نام و نام خانوادگي سمت
آقای دکتر هومن کاغذیان رئیس هیات مدیره
آقای عباس سکوت نائب رئیس هیات مدیره
آقای محمد معظمی عضو هیات مدیره
آقای مصطفی رحمانی عضو هیات مدیره
آقای دکتر علی علیزاده عضو هیات مدیره