اعضاي هيات مديره و مدیر عامل

اعضاي محترم هيات مديره و مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوري سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد.

 

نام و نام خانوادگي سمت
آقای دکتر میرداوود عمرانی رئیس هیات مدیره
آقای سید محسن اطیابی نائب رئیس هیات مدیره
آقای دکتر عبدالناصر آزادبخت عضو هیات مدیره
آقای دکتر بهزاد ادهمی عضو هیات مدیره
آقای دکتر نریمان صدری عضو هیات مدیره

 

نام و نام خانوادگي سمت
آقای دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی مدیر عامل