اعطاي تسهيلات

اعطاي وام و تسهيلات به :

  • الف : اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرحهاي پژوهش كاربردي در حوزه هاي فرهنگي ، هنري و فناوري
  • ب : اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي توليد نيمه صنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري
  • ج:  اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد
    • تامين سرمايه ريسك پذير و مشاركت و سرمايه گذاري در طرحهاي پژوهش و فناوري
    • تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژوهش و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد در ازاي درصد مشخصي از كل قرارداد و وصول مطالبات طرح از كارفرما به انضمام خسارت ناشي از دير كرد به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرحها
    • صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز موسسات پژوهشي و فناوري بخش غير دولتي به متقاضيان مربوطه براي اجراي طرحهاي پژوهش و فناوري در قبال اخذ ضمانتنامه هاي لازم از محقق