اعطاي تسهيلات

اعطاي وام و تسهيلات به :

  • الف : اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرح‌هاي پژوهش كاربردي در حوزه‌هاي فرهنگي ، هنري و فن‌آوري
  • ب : اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي توليد نيمه‌صنعتي طرح‌هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فن‌آوري
  • ج:  اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد
    • تامين سرمايه ريسك پذير و مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پژوهش و فن‌‎آوري
    • تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌هاي پژوهش و فن‌آوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد در ازاي درصد مشخصي از كل قرارداد و وصول مطالبات طرح از كارفرما به انضمام خسارت ناشي از دير كرد به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرح‌ها
    • صدور ضمانتنامه‌هاي مورد نياز موسسات پژوهشي و فن‌آوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوطه براي اجراي طرح‌هاي پژوهش و فن‌آوري در قبال اخذ ضمانتنامه‌هاي لازم از محقق