رسالت و ماموريت صندوق

رسالت و ماموريت صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد:

  1. اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي در حوزه هاي فناوري حوزه سلامت؛ کمک به توليد نيمه صنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري؛ کمک به تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد؛
  2. تأمين سرمايه ريسک پذير و مشارکت و سرمايه­گذاري در طرحهاي پژوهشي و فناوري حوزه سلامت؛
  3. ارائه خدمات عامليت مالي
  4. انجام خدمات کارشناسي و ارزيابي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت
  5. اعتبار سنجي طرح ها از حيث فني، بازار و اقتصادي
  6. انجام خدمات نظارتي براي طرح هاي مصوب و کنترل فرايند اجراي آنها
  7. بازاريابي و شناسايي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت
  8. ساير خدمت مورد نياز در چارچوب ضوابط براساس شرايط
  9. شناسايي و جذب اعتبارات و منابع مالي از دانشگاههاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت، صندوق نوآوري و شکوفايي، ستاد زيست فن آوري، شرکت هاي داروئي، خيرين و ساير منابع به طرح هاي فناورانه حوزه سلامت.
  10. کمک به توليد و تجاري سازي محصولات محصولات دانش بنيان در حوزه سلامت جامعه بشري