درباره ما

كارآفرينان متخصص و نوآوران به دليل ضعف ساختارهاي تأمین مالي و سرمايه گذاري در كشور امكان بروز و ظهور قابليت هاي فناورانه خود را به قدر توان خود و نيازهاي كشور نمي يابند. در همين راستا صندوق هاي پژوهش و فناوري، با هدف ارائه خدمات مالي ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و در راستاي كمك به فعاليت هاي پژوهشي، علمي و فناوري بخش غير دولتي تاسيس گرديده اند. لزوم ايجاد صندوق هاي پژوهش و فناوري را مي توان بصورت ذيل عنوان نمود:

  • عدم تمايل نهاد هاي مالي سنتي (بانكها) براي سرمايه گذاري در فناوري هاي نو و ريسك پذير
  • جبران خلأ ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش فني
  • ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه هاي مختلف فناوري هاي پيشرفته
  • راهبري تخصصي پروژه هاي دانش بنيان تا تجاري سازي يافته هاي پژوهشي
  • ارائه مشاوره مالي و سرمايه گذاري جهت تشويق سرمايه گذاران در حوزه فناوري هاي نوين
  • ارائه ابزارهاي مناسب براي كمك به ترويج فناوري هاي نوين با ايجاد و توسعه بنگاه هاي دانش بنيان
  • كاهش ريسك و تشويق ساير نهاد هاي مالي براي سرمايه گذاري در حوزه فناوري هاي نوين