رسالت و ماموريت صندوق

رسالت و ماموريت صندوق پژوهش و فن‌آوري غيردولتي سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرح‌هاي پژوهشي کاربردي در حوزه‌هاي فن‌آوري حوزه سلامت؛
 2. کمک به توليد نيمه صنعتي طرح‌هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فن‌آوري
 3. کمک به تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد
 4. تأمين سرمايه ريسک پذير و مشارکت و سرمايه­‌گذاري در طرح‌هاي پژوهشي و فن‌آوري حوزه سلامت
 5. ارائه خدمات عامليت مالي
 6. انجام خدمات کارشناسي و ارزيابي طرح‌هاي فناورانه حوزه سلامت
 7. اعتبار سنجي طرح‌ها از حيث فني، بازار و اقتصادي
 8. انجام خدمات نظارتي براي طرح‌هاي مصوب و کنترل فرايند اجراي آنها
 9. بازاريابي و شناسايي طرح‌هاي فناورانه حوزه سلامت
 10. شناسايي و جذب اعتبارات و منابع مالي از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت، صندوق نوآوري و شکوفايي، ستاد‌‌ زيست‌فن‌آوري، شرکت‌هاي داروئي، خيرين و ساير منابع به طرح‌هاي فناورانه حوزه سلامت
 11. کمک به توليد و تجاري سازي محصولات دانش بنيان در حوزه سلامت جامعه بشري
 12. ساير خدمات مورد نياز در چارچوب ضوابط و براساس شرايط