رسالت و ماموريت صندوق

رسالت و ماموريت صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سلامت تهران به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرح هاي پژوهشي کاربردي در حوزه هاي فناوري حوزه سلامت؛
 2. کمک به توليد نيمه صنعتي طرح هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري؛
 3. کمک به تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد؛
 4. تأمين سرمايه ريسک پذير و مشارکت و سرمايه­ گذاري در طرح هاي پژوهشي و فناوري حوزه سلامت؛
 5. ارائه خدمات عامليت مالي؛
 6. انجام خدمات کارشناسي و ارزيابي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت؛
 7. اعتبار سنجي طرح ها از حيث فني، بازار و اقتصادي؛
 8. انجام خدمات نظارتي براي طرح هاي مصوب و کنترل فرايند اجراي آنها؛
 9. بازاريابي و شناسايي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت؛
 10. شناسايي و جذب اعتبارات و منابع مالي از دانشگاه هاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت، صندوق نوآوري و شکوفايي، ستاد زيست فن آوري، شرکت هاي داروئي، خيرين و ساير منابع به طرح هاي فناورانه حوزه سلامت؛
 11. کمک به توليد و تجاري سازي محصولات دانش بنيان در حوزه سلامت جامعه بشري؛
 12. ساير خدمات مورد نياز در چارچوب ضوابط و براساس شرايط.