سهامداران صندوق

سهامداران «صندوق پژوهش و فن‌آوري غيردولتي سلامت تهران» به شرح ذيل مي‌باشند.

سهامداران صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران درصد سرمايه
شرکت  گروه توسعه اقتصادی رادارو ۳۴
انستيتو پاستور ايران ۲۰
شرکت داروسازی اسوه ۱۵
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی ۱۰
شركت داروسازي جابرابن حيان ۱۰
دانشگاه علوم پزشكي تهران ۱۰
شرکت درمان آرا ۱
مجموع ۱۰۰